ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چهارشنبه 20 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
درخواست صدور و یا تمدید موافقت اصولی تاسیس مراکز غیردولتی جهت اشخاص حقیقی
اداره کل بهزیستی استان:
اینجانب:
فرزند:
شماره شناسنامه:
کد ملی:
صادره از:
متولد:
وضعیت تأهل:
دارای مدرک تحصیلی:
در رشته:
ساکن شهرستان:
به آدرس و شماره تلفن:
تقاضای:
تاسیس مرکز غیر دولتی:
را در روستا:
شهر:
شهرستان:
را دارم خواهشمنداست دستور فرمائید نسبت به بررسی و صدور مجوز اقدام گردد.