ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
يکشنبه 17 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
1-8
اداره کل بهزیستی استان:
اینجانب:
دارای پروانه فعالیت به شماره و تاریخ:
تقاضای:
برای
خانم / آقای:
فرزند:
دارای شماره شناسنامه:
کد ملی:
صادره از :
متولد:
وضعیت تأهل:
دارای مدرک تحصیلی:
در رشته:
به آدرس و شماره تماس:
برای تصدی مسئولیت فنی مرکز غیردولتی:
را در روستا:
شهر:
شهرستان:
را دارم. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به بررسی و صدور مجوز اقدام گردد.