ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
يکشنبه 17 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
درخواست صدور / تمدید پروانه فعالیت مراکز غیر دولتی جهت اشخاص حقیقی
اداره کل بهزیستی استان:
اینجانب:
فرزند:
دارای شماره شناسنامه:
کد ملی:
صادره از:
متولد:
وضعیت تأهل:
دارای موافقت اصولی یا پروانه فعالیت با شماره و تاریخ:
به آدرس و تلفن:
تقاضای صدور:
مراکز غیر دولتی:
را در
روستا:
شهر:
شهرستان:
به آدرس:
خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به بررسی و صدور مجوز اقدام گردد.