دوشنبه 11 مرداد 1400

ارومیه

چاپ  
نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات
نام و نام خانوادگی :
نظام پیشنهادات
محل خدمت:
مدرک و رشته تحصیلی :
پست سازمانی:
واحد سازمانی:
سنوات خدمت:
عنوان پیشنهاد:
شرح مشکل ( مشکلات موجود در سازمان که باعث شده شما این پیشنهاد را ارائه فرمائید ):
مزایای پیشنهاد : ( در مورد گزینه های انتخابی توضیحات لازم و کافی را در شرح پیشنهاد ارائه فرمایید ) :

توضیح:
تخمین بار مالی اجرای پیشنهاد : بار مالی تقریبی اجرای این پیشنهاد مبلغ...............................:
دایره شمول برخورداری از اجرای این پیشنهاد : :

شرح پیشنهاد :
راه نهایی کمیته کارشناسی:
راه نهایی کمیته عالی:
ادامه شرح پیشنهاد: