ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چهارشنبه 20 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
طرح غربالگری ،تشخیص ومداخله به هنگام شنوایی نوزادان وشیر خوران

اهداف طرح :

شناسایی اختلالات شنوایی نوزادان وشیر خوران قبل از 3 ماهگی وشروع مداخلالات طبی و توانبخشی قبل از6ماهگی در این طرح نوزادان متولد شده در زایشگاهها ویا با ارجاع به  مراکز شنجش شنوایی همکار سازمان در اجرای طرح با استفاده از دستگاههای سنجش شنوایی مورد غربالگری شنوایی قرار می گیرند ودر صورت مشکوک بودن وارد مراحل تشخیص ومداخله می گردند.

 مرحلة اول:

- OAE اول : غربالگري شیرخوران توسط یک نفر اديولوژيست و يك نفر مجري غربالگري OAE) و نيز تأمين يك دستگاه OAE در محل يا محل‌هاي تعيين‌شده (حتي‌الامكان در بيمارستان/زايشگاه و يا مكان دردسترس ديگر) 48 ساعت اول پس از تولد و در صورت انجام غربالگري در مركزي دردسترس و خارج از بيمارستان يا زايشگاه حداكثر تا پايان يك‌ماهگي نوبت اول OAE انجام مي‌شود.

 

ـ OAE دوم:

نوزاداني كه نتيجة OAE اول آنها ارجاع بوده است مي‌بايست ظرف مدت يك هفته حداكثر تا يك ماهگي شيرخوار مورد آزمون OAE دوم قرار گيرند. براساس نتايج حاصل از OAE دوم به ترتيب زير عمل
خواهد شد.

الف ـ در صورت ارجاع (Refer) در يك يا دو گوش، نوزاد يا شيرخوار جهت بررسي جامع شنوايي به مركز شنوايي‌شناسي معرفي مي‌گردد و نتايج به والدين و نيزمسئول پيگيري و هماهنگي اعلام مي‌شود.

 

مرحلة دوم: ارزيابي و تشخيص

اين مرحله مي‌بايست با كمك ابزارهاي اديولوژيك توسط اديولوژيست در مركز شنوايي‌شناسي به منظور تعيين وضعيت شنوايي تا پيش از 3 ماهگي صورت پذيرد.

و در گروهي كه كم‌شنوايي به تأييد رسيده، اقدامات زير به انجام مي‌رسد:

1)       ارجاع به كلينيك شنوايي جهت مداخلة زودهنگام اديولوژيك با فرم ارجاع

2)    ارجاع به پزشك متخصص اطفال و گوش و حلق و بيني جهت بررسي‌هاي تشخيصي پزشكي مشتمل بر شرح حال، معاينه، اقدامات آزمايشگاهي‌ و ارجاعات تخصصي (چشم‌پزشكي، ژنتيك و) و نيز در صورت لزوم درمانهاي طبي مناسب بر طبق پروتكل طرح

3)      ارائة جزوه به والدين حاوي مطالبي در مورد اهميت پيگيري و نيز گزينه‌هاي ارتباطي در كم‌شنوايي و نيز انواع مداخلات توانبخشي (سمعك، كاشت حلزون،و---) و همچنين ساير امكانات موجود در استان نظير خدمات ارائه‌شده توسط سازمان آموزشهاي استثنايي، مراكز خصوصي خانواده، كودك، ناشنوا و کم شنوا

مرحلة سوم: مداخله

اين مرحله كه مشتمل بر مداخلات زودهنگام مي‌باشد، مبتني بر اصول و فعاليتهاي زير مي‌باشد:

1)       تعيين شدت اجراي مداخله (تعداد ويزيتهاي در منزل و يا جلسات خانواده شيرخوار در مركز اديولوژي بصورت هفتگي)

2)      بررسي سير مورد انتظار تكامل زباني، كلامي و شنوايي شيرخوار با توجه به شاخصهاي مربوطه

3)      آموزش مستقيم

4)      مناسب‌سازي محيط با همكاري والدين

 

 مداخلات طبي و جراحي:

پزشكان همكار (متخصص اطفال و ENT) ضمن انجام اقدامات تشخيصي طبي (مسير اقدامات درماني را تعيين خواهد نمود. اقدامات درماني شامل اقداماتي ساده نظير برداشتن سرومن از گوش و يا درمان عفونت گوش مياني تا اعمال جراحي گوش يا كانديد‌نمودن براي كاشت حلزون مي‌باشد.

 

وظایف کارشناس مسئول درخصوص اجرای طرح :

 

       1.      هماهنگی  تشكيل و برگزاري جلسات كميتة استاني غربالگري، تشخيص و مداخلة زودهنگام شنوايي هر سه ماه يكبار با تركيب معاونين و كارشناسان ذيربط در سطح استان نظارت عالي بر پايش و ارزشيابي طرح در فواصل 6 ماهه.

      2.     ايجاد هماهنگي بين معاونتهاي مختلف بهزيستي استان با توجه به شرح وظايف هركدام، به منظور ارتقاء بهره‌وري از امكانات و نيروهاي انساني همكار طرح.

      3.     آگاهسازي مسئولين عالي‌رتبه استاني و جلب مشاركت آنان نسبت به اهداف و فعاليتهاي طرح در جلساتي نظير شوراي بهداشتي استان و شوراي مشاركتي استان.

         4.       تعيين مكان يا مكانهاي واجد شرايط غربالگري

      5.     انتخاب نيروي انساني با هماهنگی مدیریت سازمان  جهت اجراي مرحلة غربالگري مشتمل بر اديولوژيست و مجري انجام OAE انتخاب متخصصين همكار طرح (گوش و حلق و بيني و اطفال)

پايش: نظارت بر حسن اجراي مرحله غربالگري اطلاع‌رساني ـ آگاهسازي عمومي با بهره‌گيري از وسايل ارتبا‌ط‌جمعي نظير روزنامه‌ها و مجلات محلي و نيز صداوسيماي استان

در همين راستا براي شناسايي هرچه بيشتر كودكان مشكل‌دار طرح غربالگري شنوايي علاوه بر اجراي طرح در مراکز شنوایی   تمهيدات لازم براي ارائه خدمات سیاری توسط دستگاههای پرتابل در مناطق روستایی و دور افتاده نيز فراهم گرديده است.

 

از ابتدای سال تعداد  ....  شیر خوار تحت غربالگری شنوایی قرار گرفته اند و برای .....نوزاد اقدامات تشخیصی وتوانبخشی انجام گرفته ودر برنامه های آتی تا پایان سال پیش بینی میشود تعداد .......نوزاد تحت پوشش این برنامه  قرار گیرند