ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
يکشنبه 17 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
طرح آگاهسازی پیشگیری از معلولیتهای ناشی از انفجار مین

در سطح جهان سالانه حدود 000/10 نفر که اکثرا، غیر نظامی هستند جان خود رادر اثر مینهای خاکی از دست میدهند وهزاران نفر  دیگر معلول ونابینا میشوند. با توجه به آلودگی شهرهای  مرزی این استان از زمان جنگ ایران وعراق

 معاونت پیشگیری بهزیستی به منظور کاهش مرگ ومیر  ومعلولیتهای ناشی از انفجار مین های نهفته ،برنامه آموزشی در گروههای در معرض خطر یعنی دانش آموزان ، دامدران وکشاورزان را طراحی واجرا می نماید.

با هزینه پاکسازی تنها یک مین میتوان هزار نفر را در رابطه با پیشگیری از معلولیت ناشی از انفجار مین نهفته آموزش داد.

بهزیستی استان در مرحله اول طرح تعداد 86000 نفردانش آموز مناطق آلوده استان را در سال تحصیلی 88-89 تحت پوشش قرار داده  و در سال آینده در نظر است ساکنین مناطق مرزی عشایرو دامداران  نیز علاوه بر گروه هدف دانش اموزی تحت پوشش قرار گیرند.

وظایف  کارشناس مسئول درخصوص اجرای بهینه طرح:

هماهنگی جهت تشكيل كميتة استاني متشكل از معاون وكارشناسان پيشگيري مسئول اجراي طرح، نمايندگان سازمانها و ارگانهاي همكار در اجراي طرح (استانداري«مرکز مین زدایی»، آموزش و پرورش و ...)

هماهنگي هجهت  تشكيل جلسه با استانداري به منظور:

          الف ـ جلب حمايت و پشتيباني همه‌جانبه در كلية مراحل اجراي طرح

         

          ج ـ دريافت كلية آمار و اطلاعات مربوط به حوادث ناشي از انفجار مين از جمله:

      -ليست روستاهاي آلوده به مين

ـفراواني مرگهاي ناشي از انفجار مين

                          ــ فراواني و مشخصات كلي معلوليتهاي ناشي از انفجار مين و تحويل به معاونت پيشگيري استان

          پیگیری به منظور همکاری استانداري در تهية تجهيزات مربوط به اجراي طرح مانند وسيلة نقليه و نظارت بر اجرا

ز-شناسایی تیم های محلی با انجمنهای علاقمند به منظور مشارکت وهمکاری در اجرای طرح

 

4ـ هماهنگي و تشكيل جلسه مدیر بهزیستی با  مديركل آموزش و پرورش استان به منظور:

          الف ـ جلب حمايت و همكاري در اجراي طرح

          ب ـ معرفي نمايندة تام‌الاختيار از طرف آموزش و پرورش براي شركت در كميتة استاني

          ج ـ دريافت آمار و اطلاعات مربوط به مدارس وروستاهای از جمله:

          ليست اسامي مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان ونیز روستاها در مناطق آلوده

ليست اسامي معلمان و مربيان بهداشت مدارس در مناطق آلوده

ليست اسامي دانش‌آموزان مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان در مناطق آلوده

5ـ تشكيل جلسة توجيهي ـ آموزشي براي كارشناسان پيشگيري شهرستانهاي آلوده.

6ـ 7 برگزاري جلسة توجيهي ـ آموزشي براي معلمان و مربيان كلية مقاطع مدارس همچنين نيروهاي آموزش‌دهندة داوطلب در مناطق روستایی وعشایری به منظور:

          الف) توجيه ضرورت اجراي طرح

          ب) چگونگي مراحل اجراي طرح براساس جدول زمانبندي

          ج) توزيع كتابچه هاي آموزشي

          د) انجام پيش‌آزمون و پس‌آزمون

8ـ بسته‌بندي و ارسال بسته‌هاي آموزشي به مدارس

9ـ هماهنگي با صدا و سيماي استان به منظور:

10- توجيه ضرورت اجراي طرح و جلب همكاريهاي لازمه جهت تهية گزارش تصويري ـ خبري و پخش آن از صداي و سيماي استان.