ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چهارشنبه 20 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
خدمات اجتماعي سيار

خدمات اجتماعي به ارائه خدمات مددكاري-روانشناسي-مشاوره-فرهنگي-آموزشي ورفع نيازهاي زيستي درجهت ايجادرفاه اجتماعي گويند.خدمات اجتماعي سيارباهدف ارائه خدمات اجتماعي به افرادآسيب ديده ويادرمعرض آسيب اجتماعي به صورت سرپايي باوسيله نقليه متحرك تجهيزشده درنقاط شلوغ ومناطق آسيب زاي شهرفعاليت مي نمايد.

اهداف:

*دردسترس قراردادن خدمات اجتماعي وكليه خدمات اورژانسي سازمان به افرادمشمول

*ارائه خدمات اجتماعي به موقع به افرادي كه دسترسي به مراكزذيربط راندارند

*اطلاع رساني به افراددرزمينه برنامه هاوفعاليتهاي سازمان بهزيستي

*پوشش دادن به فعاليتهاي سايرمراكزدفترامورآسيب ديدگان اجتماعي

*شناسايي مناطق وكانونهاي آسيب زا