ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
دوشنبه 23 تير 1399

ارومیه

چاپ  
پايگاه خدمات اجتماعی

مكان دولتی ياغيردولتي است كه درسكونتگاه واقع شده است وكليه اقدامات اجرايي ازطريق آن ارائه مي شود.اين مكان مي تواندشامل مركزدولتي سازمان بهزيستي ياكلينكهاي مددكاري اجتماعي-سازمانهاي غيردولتي-منابع موجودمحلي(ازقبيل فرهنگسرا،مسجدمدرسه،پايگاه مقاومت بسيج و...)باشد.

اهداف :

*توانمند سازی ساكنين سكونتگاههاي غيررسمي وكنترل كاهش آسيب هاي اجتماعي دراين مناطق بااستفاده ازالگوهاي اجتماع محور

*شناسايي مسائل ومشكلات گروههاي هدف

*ارتقاءسلامت اجتماعي،كيفيت زندگي ورفاه اجتماعي

*آگاهسازي گروههاي هدف درجهت شناخت نيازها ومشكلات وتلاش درجهت رفع آنها

*دسترسي برابربه خدمات اجتماعي

*گسترش روحيه خودباوري وخوداتكايي

*ايجادزمينه مشاركت مردم وسازمانهاي غيردولتي

*كاهش تصدي گري وارتقاءنقش تسهيلگري دولت

تهيه بانك اطلاعات آسيبهاي اجتماعي كشور