ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
يکشنبه 17 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
پايگاه خدمات اجتماعی

به كودكاني اطلاق ميشود(زير18سال)كه درشهرهاي بزرگ براي ادامه بقا خودمجبوربه كاريازندگي درخيابانهاهستند.اعم ازاينكه باخانواده اش ارتباط داشته باشدويارابطه اوباخانواده به حداقل رسيده باشد .

هدف اصلي ازاين فعاليت توانمندسازي كودكان خياباني،كنترل وكاهش آسيب هاي ناشي ازاين پديده مي باشد.

اهداف:

1.ارائه خدمات تخصصي به كودكان خياباني وخانواده هاي آنهادرراستاي توانمندسازي كودك وخانواده

2.كنترل وكاهش عوارض ناشي ازپديده كودكان خياباني

3.جلوگيري ازبروزآسيبهاي اجتماعي وخيم تربراي كودكان خياباني وجامعه

4.بهبودشرايط اجتماعي واقتصادي كودكان خياباني وخانواده آنان

5.ارائه خدمات درزمينه هاي اجتماعي براي كودكان خياباني وخانواده آنان

6.آگاهسازي كودكان خياباني ازسوءمصرف موادوبيماريهاي چون هپاتيت وايدزبه منظورارتقاءسلامت جسمی آنها