دوشنبه 11 مرداد 1400

ارومیه

چاپ  
شرح وظایف و مسئولیت هاي معاونت پشتيباني و منابع انساني

* وظايف :
1. انجام وظايف پشتيباني و منابع انساني مدير کل بهزيستی استان در غياب وی با توجه به اختيارات تفويض شده
2. نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه های واحدههای تابعه طبق دستورالعمل های صادره و خط مشی کلی سازمان برنامه و بودجه با توجه به توسعه فعاليتها
3. ابلاغ دستورالعمل های اجرايي مربوطه و بخشنامه های اداری و مالی به واحدهای مراکز تابعه در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای آنها
4. نظارت بر تهيه و تنظيم و جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نياز ستاد مرکزی سازمان
5. نظارت بر انجام امور اداری و پرسنلی واحدهای تابعه با توجه به خط مشی کلی سازمان در قالب اختياات تفويض شده استان
6. نظارت بر تهيه و تنظيم فرمهای ارزشيابی کارکنان طبق ضوابط اجرايي ابلاغ شده به استان
7. نظارت بر انجام امور مالی و نگهداری حساب اموال واحدهای تابعه و امضای اسناد مالی با توجه به مقررات مربوطه
8. نظارت بر حسن اجرای امور تدارکاتی و خدماتی واحدهای تابعه با توجه به خط مشی تعيين شده
9. برنامه ريزی جهت تامين اهداف سازمان بهزيستی در سطح استان با توجه به مقررات و خط مشی های تعيين شده با همکاری معاونت امور توانبخشی ، امور اجتماعی،امور پيشگيري ، مشاركتهاي مردمي ،اشتغال و موسسات خيريه
بخشها:
* فعاليتهای اين معاونت در چند اداره و واحدهای تابعه انجام می شود که عبارتند از:
� اداره امور مالی
� واحد برنامه ريزی و بودجه
� اداره  نيروی انسانی
� امور آموزش
� واحد انفورماتيك
� واحد آمار
� واحد تربيت بدنی و فوق برنامه
� امور رفاهی
� امور پشتيبانی
� امور حقوقی
� امور فنی و مهندسی