يکشنبه 29 فروردين 1400

ارومیه

چاپ  
 

امر به معروف كن و خود نيز بدان عمل كن و از آن كسانى نباش كه مردم را امر به معروف كنند و خود از آن دورى كنند، كه در نتيجه گناه آن را بر دوش گيرند و خود را در معرض خشم پروردگار در آورند. (غررالحکم ، باب امر به معروف)