ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
يکشنبه 17 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
مراحل تایید وام خود اشتغالی و کار فرمایی از محل تبصره های استانی و ملی .

واجدین شرایط
کلیه معلولین تحت پوشش ادارات بهزیستی شهرستانها که می توانند طبق نظریه ارزشیاب حرفه ای و کاریاب به صورت خود اشتغالی یا حمایت شده (کارفرمایی )اشتغال یابند.

مدارک لازم :

1-پرونده کامل مدد کاری منضم به صورتجلسه کمیته رفاهی و توانبخشی شهرستان
2-معرفی نامه شهرستان مربوطه

مراحل انجام کار :
1-بررسی مستندات و مدارک موجود در پرونده
2-در صورت نیاز ارجاع به کمیته رفاهی و توانبخشی استان جهت طرح و بررسی
3-ارجاع به کمیته وام تبصره ها جهت طرح و بررسی و تنظیم صورتجلسه
4-در صورت تایید معرفی به بانک عامل و ارسال رونوشت به شهرستان

واحد ذیربط :
حوزه امور اشتغال

متصدی مربوطه :
مسئول حوزه اشتغال

مدت زمان لازم برای انجام کار :
7 الی 10 روز

زمان مراجعه
همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری