ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
يکشنبه 17 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
معاونت اداری و مالی


انجام وظایف اداری و مالی در غالب مدیر کل سازمان

نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه واحدهای تابعه

ابلاغ دستورالعملهای اجرایی و بخشنامههای اداری و مالی به واحدهای تابعه

برنامه ریزی جهت تأمین اهداف سازمان در سطح استان

پیش بینی تجهیزات مورد نیاز واحدهای اجرایی

شرح وظایف انبار

نظارت بر ورود و خروج کالا  و امضاء کلیه اسناد مربوطه

کنترل موجودی انبار و رسیدگی در صحت صدور حواله های انبار

نظارت بر امور حفاظت و ایمنی انبار

شرح وظایف دبیرخانه 

ملاحظه نامه های صادره و وارده با توجه به دستور مافوق

ملاحظه کلیه نامه های صادره ، کنترل صحت امضاء و جلوگیری از صدور نامه های دارای اشکال

نظارت بر نگهداری دفاتر مربوط به ثبت مکاتبات دبیرخانه

ارسال بموقع کلیه نامه ها و بخشنامه ها

شرح وظایف امور مالی  

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و حسابداری

همکاری در تهیه و تنظیم بودجه واحدهای اجرایی

پاسخگویی و راهنمایی روسای واحدهای اجرایی در زمینه امور مالی

نظارت بر ثبت دقیق کلیه فعالیتهای مالی در دفاتر مرتبط

رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوطه

تهیه گزارشات مالی مورد نیاز ذیحسابی

دریافت و پرداخت کارکنان

شرح وظایف کارگزینی   

نظارت بر امور به استخدام ، انتقالات ، انتصابات ، مرخصی ها ، ماموریتها ، بازنشستگی و موظفین

نظارت بر صدور کلیه احکام کارگزینی

نظارت بر حضور و غیاب کارکنان

نظارت بر انجام صحیح بایگانی اسناد و مدارک پرونده های پرسنلی

برنامه ریزی در جهت امور رفاهی کارکنان

شرح وظایف کارشناس آموزش

ارتباط و همکاری مستمر با دفترچه بودجه ، تشکیلات و آموزش و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و سایر موسسات آموزشی استان و اخذ برنامه های آموزشی

نیاز سنجی آموزشی کارکنان واحدهای تابعه

اعلام برنامه های آموزشی مصوب به معاونین ، روسای ادارت و کلیه واحدهای اجرایی تابعه استان

برنامه ریزی اجرایی آموزشی کارکنان بهزیستی استان با توجه به برنامه های آموزشی مصوب و اولویتهای تعیین شده

ثبت و ضبط شناسنامه های آموزشی کارکنان بر اساس دستور العملها و بخشنامه های صادره

ارتباط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در امر صدور گواهینامه های آموزشی نوع اول و نوع دوم ( شامل مهارتی و تخصصی – پژوهشی )

همکاری لازم با امور اداری ( کارگزینی ) استان در مورد صدور احکام مأموریت آموزشی کارکنان

گزارش عملکرد دوره های آموزشی برگزار شده و در دست اجرا به مدیریت استان و دفترچه بودجه ، تشکیلات و آموزش در هر سه ماه

همکاری لازم در برگزاری دوره ها وکارگاههای آموزشی ، سنمینارها و نشستهای علمی کشوری در استان

پیگیری و اعلام موانع و مشکلات اجرایی برنامه های آموزشی به مدیریت استان و دفترچه بودجه ، تشکیلات و آموزش و کسب رهنمودهای لازم

نظارت و کنترل برگزاری مطلوب آزمونها در مراحل مختلف

انجام سایر امور محوله که از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد .

شرح وظایف کارشناس بودجه

تهیه و تنظیم بودجه واحدهای تابعه

حضور در جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور دفاع از بودجه

بازدید و بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی

تهیه و تنظیم موافقت نامه ها و اصلاحیه های مربوط به بودجه

شرح وظایف کارپردازی 

رسیدگی به درخواستها و تهیه لوازم ووسایل مورد نیاز واحدهای تابعه

تهیه استعلام بهاء کالاهای مورد نیاز سازمان

نظارت بر کارکنان خدمات عمومی و بازدید مداوم از قسمتهای مختلف امور خدماتی

شرح وظایف امور اداری 

نظارت بر حفظ و نگهداری ساختمان ، وسایل و تاسیسات

نظارت در نقل و انتقال وسایل و لوازم اداری

پیش بینی لوازم واحدهای تابعه

نظارت بر نگهداری حساب و آمار کالاها و وسایل خریداری شده و تنظیم اسناد مربوطه

شرح وظایف کارشناس ساختمان 

نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی کلیه پروژه های در دست اجرا

نظارت بر تهیه و تنظیم صورت وضعیت پروژههای در حال احداث

نظارت بر انجام امور تعمیرات ساختمانهای واحدهای اجرایی

تهیه طرحها و نقشه های مورد نیاز سازمان