ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چهارشنبه 20 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
جمعیت همیاران سلامت روان

1-    این برنامه یک برنامه مردمی است که درآن مردم بامشارکت ویاری یکدیگر به شناخت مسایل ومشکلات آشنا میشوند و یا استفاده از توانایی های خود ،به رفع مشکلات موجود وبرآورد نمودن نیازهای جامعه می پردازند ،به عبارت دیگر این برنامه یاری رسانی از مردم به مردم است.