ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چهارشنبه 20 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

هر روز با شتاب گرفتن تحولات محیطی وتغییر وتنوع در ساختار وفرهنگ جوامع ،بر میزان ابهام شرایط موجود و نیز پیچیدگی آسیبها ومشکلات اجتماعی افزوده میشود وجود پدیده های اجتماعی مهمی مانندمهاجرت فزاینده و شهر نشینی،گسترش مناطق حاشیه نشین ،بیکاری ،تورم وروند رو به تزاید آسیبهای اجتماعی از قبیل اعتیاد،جرم وخشونت ضرورت پرداختن به اقدامات پیشگیرانه را بیش از هر زمان دیگری مطرح می سازد.