ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چهارشنبه 20 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
 

هدف : تقويت سطح علمي توانخواهان تحت پوشش

      - كاستن از بار مشكلات رواني اقتصادي اجتماعي

معاونت توانبخشي در احراز اين اهداف اقدامات خود را در قالب سه برنامه دنبال مي نمايد:

- امور مراقبتي

- حمايت هاي توانبخشي

- حمايت هاي اجتماعي

 

 

امور مراقبتي:

 اين دفتر اقدام به صدور مجوز فعاليت و تاسيس مراكز توانبخشي دولتي و غير دولتي (شبانه روزي) بر اساس دستورالعمل جامع حمايت ا ز معلولان نموده است. در حال حاضر اين معاونت: 6 مركز بالاي 14سال و2 مركز شبانه روزي غيردولتي معلولان ذهني زير 14سال ، 10مركز شبانه روزي سالمندان، 5 مركز شبانه روزي بيماران رواني مزمن ،1مركز شبانه روزي جسمي حركتي در سطح استان تحت پوشش دارد. كه ماهيانه به ترتيب  به مركز درجه يك مبلغ 000/2000ريال،درجه دو000/1850ريال و درجه سه 000/1700 ريال به عنوان يارانه به اين مراكز پرداخت مي نمايد

ضمناً كارشناسان مسئول و ناظر اين معاونت بطور مستمر طبق جدول و برنامه زمان بندي شده در جهت اجرا و عملكرد مطابق با دستورالعمل نظارت و كنترل خود را روي مراكز اعمال مي نمايند.

حمايتهاي توانبخشي:

 معاونت برنامه هاي حمايتي خويش را بصورت پرداختهاي مالي شامل:( مستمري، حق پرستاري، شهريه تحصيلي{دانش آموزي و دانشجويي}، كمك هاي غير مستمر، بيمه پايه و تكميلي، اياب و ذهاب ،معرفي جهت جراحي كاشت حلزون......) بر اساس دستورالعمل سازمان بهزيستي كشور به اجرا در مي آورد.

به اين ترتيب علاوه بر كمكهاي اقتصادي- معيشتي و درماني به ترغيب و تشويق توانخواهان به كسب علم و دانش مي پردازد.

حمايتهاي اجتماعي:

در اين راستا جهت تحقق اهداف مربوطه معاونت توانبخشي استان باستناد قوانين جامع حمايت از معلولان به تشكيل كمسيونهاي پزشكي و تشخيص معلوليت در سطح استان و شهرستانها مبادرت كرده،و از اين طريق بر اساس بند 6 قانون معافيت سربازي و پيشتر بند 9 قانون معافيت سربازي(دستور مقام معظم رهبري) زمينه معافيت مشمولين خانواده هاي معلولين واجد شرايط را فراهم مي آورد.كه قابل ذكر است توانخواهان ذينفع از اين امتياز بهره جسته اند.كمك هزينه ازدواج و تهيه جهيزيه براي مددجويان تحت پوشش ، تخصيص كارت سوخت براي مددجويان واجد شرايط از ديگر موارد حمايتهاي اجتماعي مي باشد ، كه اين معاونت ارائه مي كند.