ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
يکشنبه 17 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
دفتر امور شبه خانواده

 

5- دفتر امور شبه خانواده :

- شبه خانواده : به خانواده هایی گفته میشود که ضمن حفظ بافت خانوادگی مراقبت و پرورش یک الی سه نفر از کودکان تحت سر پرستی سازمان را بطور موقت و با نظارت کار شناسی سازمان به عهده می گیرند .

- کودکان بی سرپرست و بد سرپرست : به کودکانی اطلاق می وشد که بنا به دلائلی بطور دائم یا موقت از سرپرستی مؤثر و با صلاحیت محروم گردیده اند .

- فرزند حواندگی : عبارتست از واگذاری دائمی سر پرستی کودکان بدون ولی شناخته شده تحت سر پرستی سازمان به خانواده های متقاضی که واجد شرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی سرپرست باشند .