ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چهارشنبه 20 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
نحوه حمايتهاي اجتماعي سازمان

 

واجدين شرايط:

1-درآمدماهيانه خانواده ها ازيک سوم حداقل مستمري ماهيانه قانون استخدام کشوري کمتر باشد
2-ايراني وتابعيت جمهوري اسلامي باشد
3-ازمستمري بازنشستگان ازکارافتادگي وبازماندگان وساير موسسات يا قوانين ديگرحمايتي برخوردار نباشد
4-اشتغال به کارآنان درزمان مراجعه وبررسي مقدور نباشد
5-درشهرهاي مراکزاستان يک سال سابقه سکونت متوالي داشته باشند

مدارک لازم:

1-درخواست شخصي مراجعه کننده ويابرگ معرفي وي به سازمان
2-گزارشات مربوط به مصاحبه وبازديد منزل وسايربررسي هاي موردنياز
3-کپي شناسنامه فردمتقاضي واعضاء خانواده
4-گواهي تحصيلي فرزندان ,اجاره نامه,فوت نامه سرپرست,ازکارافتادگي,ارائه گواهيمعتبردال بر سربازي,اعتياد,زنداني,مفقودالاثربودن سرپرست
5-مدارک کتبي دال برعدم دريافت مستمري از کميته امدادامام وساير موسسات حمايتي

مراحا انجام کار:

1-مصاحبه بافردمتقاضي واعضاء خانواده
2-بازديدازمحل مسکوني,کار,تحصيل وتنظيم گزارش از موقعيت اقتصادي,اجتماعي,فرهنگي و... خانواده
3-بررسي درکميته بازتواني سطح يک محلي(مجتمع)
4-بررسي درکميته بازتواني سطح دو(اداره بهزيستي شهرستان)
5-دستورپرداخت از طريق رئيس اداره بهزيستي شهرستان

واحد ذيربط :

بخش مددکاري .

متصدي مربوطه:

مسئول مستمريها

مدت لازم براي انجام کا ر:

يک هفته .

زمان مراجعه :

ساعات کاراداري به جزايام تعطيل