ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چهارشنبه 20 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
خانه سلامت

به مركزي اطلاق مي شودكه دختران درمعرض آسيب اجتماعي وفاقدحمايت هاي خانوادگي واجتماعي راتحت پوشش قرارداده وازطريق ارائه خدمات به صورت نگهداري موقت وياغيرشبانه روزي،زمينه هاي كسب استقلال اقتصادي واجتماعي رافراهم آورده ودرتامين حاقل نيازهاي اقتصادي وجلوگيري ازابتلا به آسيب هاي اجتماعي ياري مي نمايد

اهداف:

* جلوگيري ازابتلا دختران درمعرض آسيب به آسيبهاي اجتماعي

* حمايت ونگهداري ازدختران درمعرض آسيب اجتماعي نيازمندحمايت اجتماعي

* فراهم نمودن زمينه هاي تحصيل

* اشتغال

* خودكفايي واستقلال اين افراد

* شناخت استعدادها وتوانمنديهاي دختران درمعرض آسيب وهدايت آنها به سوي استفاده ازاين توانمنديها