ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چهارشنبه 20 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
مداخله درخانواده بمنظوركاهش طلاق

اين طرح با ارائه خدمات مشاوره اي ومددكاري به زوجيني كه درآستانه طلاق قراردارندآنان رادرحل مسائل ومشكلات ورفع اختلافات ياري نموده وبه منظورتسريع دررونداجرايي تصميم گيري هاي قضات محترم دادگاههاي خانواده پيشنهاداتي ارائه مي نمايد.

اهداف :

* مداخلات خانواده درماني به منظوركاهش طلاق دراستان

* شناسايي وكمك به حل مسائل ومشكلات خانواده هاي آشفته ومتقاضي طلاق

* كمك به قضات دادگاههاي خانواده جهت اتخاذتصميم مناسب وصدورحكم لازم

* بررسي صلاحيت والدين براي سرپرستي فرزندان درمواردي كه طلاق آخرين راه است

* افزايش آگاهي هاي زوجين دررابطه بانحوه برخوردصحيح بافرزندان پس ازطلاق-

* شناخت عوامل موثردرطلاق به منظوربرنامه ريزي درجهت آگاهسازي جامعه

* كاهش آسيبهاي اجتماعي ناشي ازطلاق