ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
يکشنبه 17 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
خط تلفن اورژانس اجتماعي123

  يك خط تلفن3رقمي كه به افراددرمعرض آسيب وآسيب ديده اجتماعي خدمات ارائه مي نمايد.خط تلفن اورژانس اجتماعي به منظورايجادسيستم گزارش دهي سريع وقابل دسترس بااولويت دادن به كودكان ومسئله كودك آزاري فعاليت مي كند .

اهداف:

1.دردسترس قراردادن خدمات تخصصي سازمان بهزيستي به تمامي افرادجامعه

2.مداخله تخصصي موثربه منظوركاهش جرائم و جلوگيري ازتشديد بحران و آسيب هاي اجتماعي و كاهش صدمات براقشاردرمعرض آسيب

3.مداخلات تخصصي به اقشارآسيب پذيرجهت دستيابي به حقوق خودوتوانمندسازي آنان

4.ارائه راهنماييهاي لازم درخصوص فعاليتهاي سازمان بهزيستي