ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
چهارشنبه 20 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
 

 

 - دفتر امور شبه خانواده :

- شبه خانواده : به خانواده هايي گفته ميشود که ضمن حفظ بافت خانوادگي مراقبت و پرورش يک الي سه نفر از کودکان تحت سر پرستي سازمان را بطور موقت و با نظارت کار شناسي سازمان به عهده مي گيرند .

- کودکان بي سرپرست و بد سرپرست : به کودکاني اطلاق مي وشد که بنا به دلائلي بطور دائم يا موقت از سرپرستي مؤثر و با صلاحيت محروم گرديده اند .

- فرزند حواندگي : عبارتست از واگذاري دائمي سر پرستي کودکان بدون ولي شناخته شده تحت سر پرستي سازمان به خانواده هاي متقاضي که واجد شرايط قانون جاري حمايت از کودکان بي سرپرست باشند .