ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
يکشنبه 17 فروردين 1399

ارومیه

چاپ  
 

دفترامورزنان وخانواده:

اهم فعاليت هاي اين دفترعبارتنداز:

1-ارائه خدمت به افرادوخانواده هاي نيازمندوبي سرپرست
2-ارائه خدمت درجهت بازتواني وقادرسازي خانواده هاي خدمت گيرنده وتحت پوشش
3-ارائه خدمت به زنان خانه داردرخصوص طرح بيمه اجتماعي
4-ارائه خدمت به گروههاي هميارزنان سرپرست خانوار

خدمات سازمان به اين خانواده ها عبارتنداز:

-پرداخت مستمري ماهيانه
-پرداخت کمک هاي موردي نقدي وغيرنقدي
-پرداخت شهريه دانشجويي به فرزندان عضوخانواده هاي تحت پوشش
-معرفي اعضاءخانواده هاي تحت پوشش جهت حرفه آموزي وپرداخت هزينه آموزشي
-معرفي فرزندان ذکورخانواده به حوزه نظام وظيفه جهت خدمت درمحل سکونت
-پرداخت هزينه زندگي به فرزندان سه قلو وبيشترخانواده هاي کم درآمد
-ارائه برنامه هاي ممدکاري ومشاوره اي
-کاريابي واشتغال خانواده هاي تحت پوشش
-تشکيل گروه هاي هميارزنان خودسرپرست در راستاي توانمندسازي آنان
-بيمه اجتماعي زنان خانه دار
-تحويل خواربارجهت رفع سوء تغذيه وبهبودمعيشت به خانواده هاي تحت پوشش
-پرداخت وام هاي خوداشتغالي ازتبصره هاي11و3و65و... به اعضاء خانواده هاي تحت پوشش
-ساماندهي موسسات خيريه وانتقال پرونده هاي غير قابل بازتوان به موسسات خيريه
-پرداخت يارانه به موسسات خيريه جهت پرداخت مستمري وکمک هاي موردي به ممدجويان منتقله
پرداخت وام ازتبصره 11 جهت توسعه موسسات خيريه
-پرداخت هزينه تحصيلي به کليه محصلين مقاطع تحصيلي ودانشجويان تحت پوشش
-پرداخت وديعه به خانواده هاي تحت پوشش
-تحويل شير خشک به فرزندان تحت پوشش
-پرداخت هزينه جهت بهبود تغذيه کودکان زير6سال
-تحويل آردبه خانواده ها(بند س تبصره 5)
-اسکان موقت زنان