نسخه چاپی خبر


 


 فراخوان واگذاری در قالب ماده 28 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

فراخوان واگذاری  در قالب ماده 28 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی  در نظر دارد اجاره 6 واحد املاک تملیکی  را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir و با شماره مزایده 50990002180004 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید .

 

 

22222