نسخه چاپی خبر


 


 پیشخوان مجوزهای کشور

پیشخوان مجوزهای کشور

سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار ( دادور) به آدرس اینترنتی www.BEMCENTER.ir راه اندازی شد.

22222