ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
يکشنبه 06 خرداد 1397

ارومیه

چاپ  
آرشیواخبار
    ترجمه: English   Turkey   العربی 
تعداد نظرها: 0 نظر  تعداد بازدید: 21945  تعداد امتیازدهی:  6   (Article Rating 


خودكشي

خودكشي

زندگي گاها" براي برخي ازافراد بقدري عذاب آور است كه افكارشان به سمت گريز از رنج و شكنجه اي كه هرروز تجربه مي كنند گرايش مي يابد0 افرادي كه به اين نقطه زندگي مي رسند احساس مي كنند از ابزار – امكانات ويا توانايي لازم براي مقابله كردن ويا مواجهه شدن با مشكلاتشان رابرخوردار نمي باشند0 اين افراد كساني هستند كه از نظر عاطفي و هيجاني صدمه ديده اند و نمي توانند تصميمات درست و منطقي را اتخاذ كنند0 كساني كه دراين اوضاع و احوال قصد خاتمه دادن به زندگي خودرا مي كنند افراد خودكشي گرا نام دارند 0 اين افراد به 3دسته تقسيم ميشوند ( اگر چه ميتوانند با هم ديگر همپوشاني هم داشته باشند) دسته اول افرادي هستند كه كيفيت زندگي برايشان سخت و وحشتناك است درزندگي خود امكان پيشرفت راكم يا اصلا" نمي بينند واحساس توفيق و موفقيت نداشته وخودرابصورت مزمن شكست خورده يا مريض مي پندارند (مي دانند) بصورت جدي خودرا ناتوان وفقير دانسته ودرنهايت فقر (احساس ذهني) بسر مي برند 0 احساسشان براين است كه چيزي رابراي از دست دادن ندارند كه بخاطر آن زنده بمانند0 اين دسته شديدا" احساس تنهايي كرده واز هيچ حمايتي برخوردار نيستند 0 قويا" احساس افسردگي كرده و مي پندارند كه قابل تغيير نمي باشند 0دسته دوم : كساني هستند كه آسيب ديدگي عاطفي وهيجاني اخير دارند ودرطي دوره بحران ويازمانخطر هستند اين دسته شامل كساني هستند كه بخاطر ازدست دادن چيزي در رنج ميباشند 0 دسته سوم كساني هستند كه از خودكشي بعنوان يك ابزار ووسيله نهايي استفاده مي كنند تاديگران آنهارا ببينند ويا بشنوند وبه درد وآلام آنها پاسخ گويند اين گروه هم درمعرض خطر ميباشند اما انگيزه شان توجه دادن و جلب كردن است تا خودكشي كردن – دراين دسته دوسو گراييها كم است ميخواهند از مردن بگريزند با عنايت به مطالب فوق انديشمندان درحال حاضر دو نوع انگيزه رابراي خودكشي مطرح ميكنند 1) پايان دادن به زندگي      2) دستكاري ديگران 

 درانگيزش پايان دادن به زندگي پريشاني هيجاني آنچنان شديد است كه ديگر فرد قادر به تحمل آن نيست وراه حل ديگري نمي بينند پايان مشكل مساوي با مرگ است در مطالعات اخير 56% خودكشي كننده گان از اين گروه ذكر شده اند0 در انگيزش دستكاري افراد دوست دارند دردنيايي كه باقي مي ماند يا باقي ميگذارد با مردن آن را دستكاري كند براي اينكه حرف آخررا زده باشد ويا انتقام گرفته باشد يا زندگي را به كام ديگران تلخ بنمايند 0 مطالعات روانشناختي برروي اين افراد از تمايل اينها براي زنده ماندن حكايت مي كند اينها با خودكشي قصد كمك خواهي دارند با ترك كردن منزل يا – بستري شدن دربيمارستان و 0000 ميخواهند ديگران را دستكاري كنند 0مطالعات صورت گرفته 13% از اقدامات خودكشي رااز اين نوع تشخيص داده اند در 31درصد باقي مانده تركيبي از هردو را گزارش كرده اند0آسيب شناسي افراد خودكشي گرا : 1)عوامل زيستي : آمار مرتبط با تاريخچه خانوادگي خودكشي از اين ديدگاه كه عوامل زيستي مي توانند افراد را براي انواع حالتهاي باليني آماده كنند كه ميل به خودكشي رادر آنها تقويت مي كنند حكايت مي نمايند براين اساس خودكشي در دوقلوهاي يك تخمكي 14% ودردوقلوهاي دو تخمكي 7% ميباشد  2) مطالعات فيولوژيك و كالبد شناختي نيز از دخالت انتقال دهنده ها ي عصبي – سطح پائين هورمونهاي مربوط به هيپوتالارس و تاثيرات استرس حكايت دارند0     

 2) عوامل روانشناختي : اقدام به خاتمه دادن زندگي زمينه ساز تلاش فرد به خودكشي درروابط بين فردي است كه توسط ادوين اشنايد من بيان شده است بنظر او درخودكشي فر نيازهاي رواني ناكام شده را به آگاهي افراد مي رساند 0ب 0 خودكشي ابراز احساس نااميدي است  كه متوسل شونده به آن برداشت خودرا از حل نشدن مشكلات خويش را به ديد ديگران طرح مي نمايد 0 طبق اين ديدگاه يك تمايل منفي گرايانه فردرا به افكار و رفتارهاي خودكشي گرايانه حساس كرده بگونه اي كه دست يافتن به آن را موفقيت مي پندارد 0پ- استرس بعنوان يك وضعيت هشدار دهنده و فروريزنده در فرديكه از مهارتهاي مقابله اي برخوردار نيست در فرد تمايل به ايجاد خودكشي ميكند

ت- از دست دادن فقدان و شكست و باختن و جدايي و متاركه و خشم برون فكنانه و احساسات شرم وگناه از ديگر عوامل موقعيتي و روانشناختي هستند كه فردرابراي خودكشي آماده ميكند 0         

ث- بيماريهاي رواني مانند افسردگي( تا80% موارد خودكشي) و ابتلا به اعتياد و اسكزوفرني و اختلال شخصيت( تا10% موارد خودكشي) از ديگر عوامل روانشناسي خودكشي هستند ( با عنايت به اينكه خودكشي بعنوان يك رخداد مهم در افسردگي است دريك شماره اختصاصا" به افسردگي خواهيم پرداخت )0                                                                                                        

3) عوامل اجتماعي و فرهنگي : قديمي ترين ديدگاه دراين حوزه مربوط به دوركيهم است كه علت خودكشي را  يا احساس بيگانگي و طرد شدگي و كسيختگي از اجتماع و خوددانسته ودر خودكشي ديگر خواهانه انتظار جامعه را علت اصلي خودكشي ميداند0                 

عوامل مخاطره آميز در خودكشي كدامند ؟ براساس مطالعات صورت گرفته در آسيب شناسي رواني وآسيب شناسي اجتماعي برخي از عوامل فردي و اجتماعي در خودكشي دخالت دارند كه شناخت و آگاهي از آنها ميتواند در پيشگيري از موقعيت هاي خودكشي گرايانه موثر باشد مانند1) مجرد بودن – تنها بودن – بيوه بودن كه عمدتا" با عامل عدم حمايت اجتماعي و فقدان شبكه حمايتي مرتبط ميباشد2) جواني وسالخوردگي كه با احساسات درماندگي و نااميدي و شكست و تنهايي – تحريك و سابقه قبلي و تاثير برخانواده درارتباط ميباشد 3) انزواي اجتماعي تحقير و طرد شدگي خانوادگي – گسيختگي ارتباطي كه بيانگر تضعيف شبكه مهارتي فرد ميباشد 4) فشار اقتصادي – باخت و شكست اقتصادي – بيكاري و ناتواني در تامين معيشت 5) دسترسي آسان به ابزار و آلات قتاله و موقعيتهاي شغلي مرتبط با فشاررواني و سهولت استفاده از ابزارها ي كشنده 6) حبس و زنداني شدن 7) اختلال شخصيت و بيماري رواني و رفتارهاي تكانشي و خشونت منشانه 8) بيماريهاي جسماني صعب العلاج9) سابقه خشونت – خيانت و اقدام قبلي خانوادگي 10) وابستگي به الكل و استفاده از مواد وابسته كننده 10سابقه سوء استفاده شدن جنسي و اختلال در هويت و جهت گيري جنسي 11) عوامل استرس زاي اخير( از دست دادن هر شئي يا فرد محبوب مورد علاقه مانند شغل – همسر- اعضاي خانواده و يا دوستان و 0000                                   

عوامل حفاظتي در خودكشي كدامند؟ 1) حمايتهاي عاطفي – رواني و اجتماعي سالم و سازمان يافته از افراد 2) ازدواج كامبخش و حمايت كننده و همدلانه 3) وابستگي به افكار و عقايد مذهبي فعال و اميدوار كننده 4) وجود فرزندان خردسال – موفق و قدردان و احترامگرا 5) داشتن روابط ياري بخش – امدادگراو عضويت در جمعيت هاي نوعدوست و كمك كننده و خيريه 6) فقدان بيماريهاي رواني و شخصيتي و داشتن بهداشت روان 7) دسترسي آسان به منابع كمكي و درماني و حمايتي 8) تسلط و حمايت در ارتباط – اجتماع و زندگي 9) شناخت از خودكشي بعنوان يك بيماري 0                                                                                                                      

روشهاي مقابله با خودكشي كدامند؟ 1) توسعه وتقويت نظامهاي رفاهي عام و ويژه (حمايتي و توانمند سازي بمنظور كيفيت بخشيدن به زندگي آحاد مردم) 2) توسعه  3) تقويت شبكه رواندرماني فردي و اجتماعي و خانوادگي 4) درمان روانپزشكي افسردگي و ساير اختلالت رواني شيوع و ميزان خودكشي در كشورهايي مثل آمريكا- ژاپن و مجارستان از بيشترين ميزان ودر كشورهايي مثل هلند و پرتغال و اسپانيا از كمترين ميزان در كشورهاي اروپايي ميباشد0 ايران درميان كشورهاي جهان ازرتبه 58 در ميزان خودكشي برخوردار است واز علل مطروحه بيشتر برفقر – بيماريهاي رواني – اختلافات خانوادگي و خشونت  ذكر ميگردد 0                                                                                                    

نظر اسلام در مورد خودكشي : ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما  0 خودكشي دراسلام به معناي نافرماني از خداوند بوده ودليل برفقدان ايمان وياس و نااميدي است ودر شرع مبين اسلام نفي شده است و خودكشي را معادل با جامعه كشي قلمداد ميكند0                                           

 

 

 

رسول شكارچي

كارشناس ارشد روانشناسي باليني

 کد خبر:  1489863
فرستنده: behzisty-ag.ir Admin
گروه: مقالات
امتیازدهی
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد؟
نظرات

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیکی (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above: